Poradnię poMOC tworzą wykwalifikowani psycholodzy i psychoterapeuci, niosący pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Dziedziny, w których się specjalizujemy:

Psychoterapia indywidualna czytaj dalej …

Psychoterapia to rodzaj terapii, który pozwala uczestnikowi na dokładne i dogłębne poznanie przyczyn własnych emocji, myśli, przeżyć i wyobrażeń oraz specyfiki swojego zachowania i postępowania

Trudności, z którymi najczęściej zgłaszają się do nas pacjenci: problemy emocjonalne, zaburzenia osobowości, zaburzenia depresyjno – lękowe, trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzenia zachowania, spektrum autyzmu, ADHD, niskie poczucie własnej wartości.

Psychoterapia grupowa czytaj dalej …

Psychoterapia grupowa prowadzona przez specjalistów Poradni poMOC kierowana jest dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz dzieci i młodzieży z trudnościami w relacjach społecznych i problemach emocjonalnych.

Grupa dla MOCnych to grupa stworzona z myślą o młodzieży z objawami depresyjno – lękowymi. Celem zajęć jest polepszenie funkcjonowania młodego człowieka w szkole, domu oraz w relacjach z rówieśnikami.

Trening Umiejętności Społecznych to forma wsparcia, która odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia Uczestnicy uczą się uczą się prawidłowej komunikacji, zasad przyjmowania krytyki oraz jej tworzenia, trenują rozpoznawanie i kontrolowanie emocji oraz współpracę we wzajemnym szacunku, a także nabierają wiary we własne możliwości.

Terapia psychologiczna rodzinna czytaj dalej …

Celem terapii rodzinnej jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący.

Diagnoza psychologiczna czytaj dalej

Diagnoza psychologiczna obejmuje ocenę funkcjonowania w obszarze intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. Diagnoza psychologiczna powinna być jedną z pierwszych, które warto przeprowadzić, jeśli rozwój dziecka jest niepokojący.

Przeprowadzamy diagnozy psychologiczne w zakresie:

  1. Rozwoju psychoruchowego dzieci od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia – nasi specjaliści przy pomocy odpowiednich narzędzi diagnostycznych (KORP) dokonują oceny rozwoju dziecka, co pozwala na ustalenie, czy dziecko rozwija sie harmonijnie. diagnoza pozwala na dostosowanie odpowiednich metod terapeutycznych w moemencjke, kiedy występuja u dziecka deficyty, bądx dysharmonie.
  2. Rozwoju intelektualnego dla dzieci (od 3 roku życia) i dla dorosłych (do 20 roku życia). Wykorzystujemy w tym celu Skale Inteligencji Rozwoju (IDS), narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności poznawczych oraz kompetencji.
  3. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), które można opisać jako biologicznie uwarunkowany zbiór zachowań, utrudniających dzieciom i młodzieży funkcjonowanie psychospołeczne. Do tych zachowań należą między innymi: problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi.
  4. Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), czyli zaburzenia, które rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i obejmuje trzy główne grupy objawów: nadmierną ruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi i nadmierną impulsywność.
  5. Zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania. W oparciu o specjalistyczne narzędzia badawcze nasi psycholodzy określają stopień nasilenia objawów, co pozwala w opracowaniu zindywidualizowanych form pomocy (m.in. terapii).
  6. Zaburzeń osobowości to rodzaj chorób psychicznych, które charakteryzują się trwałymi wzorcami myślenia, emocji i zachowań, które są odmiennie niż u większości osób. Istnieje kilka głównych typów zaburzeń osobowości, takich jak borderline, narcystyczne, unikające, czy też schizoidalne, z których każde manifestuje się w różny sposób i może wywoływać różne trudności.
Terapia par czytaj dalej…

Czasem trudno nam przyznać, że nasz związek przechodzi kryzys. Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na to, jak wyglądają nasze relacje i czy uda nam się je naprawić. Czasami rozstania są nieuniknione, jednak zawsze należy spróbować rozwiązać problemy i konflikty, które wpływają na nasze wspólne życie. Psychoterapeuci Poradni poMOC są po to, by zapewnić Parom przestrzeń, w której każdy będzie mógł szczerze porozmawiać o tym, co chce zmienić oraz poprawić.

Pamiętaj – jesteśmy po to, by dawać MOC #PoradniapoMOC