Pedagodzy tworzący Poradnię poMOC , to specjaliści zajmujący się:

Diagnozą gotowości szkolnej czytaj dalej

Gotowość szkolna dzieci, to emocjonalna, społeczna, intelektualna i fizyczna zdolność do podjęcia nauki w szkole. Nasi specjaliści przy wykorzystaniu wystandaryzowanych metod badawczych określają poziom rozwoju poszczególnych kompetencji potrzebnych dziecku do sprostania wymaganiom i oczekiwaniom, jakie stawia przed nim edukacja.

Diagnozą trudności w procesie uczenia się czytaj dalej …

Niepowodzenia szkolne to sytuacja, w której uczeń mimo możliwości psychofizycznych nie opanowuje materiału, nie spełnia wymagań określonych programem nauczania. Dziecko stara się przyswoić wiedzę i umiejętności, lecz jego wysiłki nie przynoszą oczekiwanych efektów, a zaległości pogłębiają się, w związku z czym oceny nie są zadowalające. Bądź inaczej – widoczne są postępy w nauce i dobre oceny, lecz nauka dokonuje się poprzez zbyt duży wysiłek dziecka, lub wyłącznie przy staraniach i wysiłku rodziców, korzystaniu z korepetycji i dodatkowej pomocy.

Odpowiednia diagnoza pozwoli na określenie źródła problemu i opracowanie zindywidualizowanych metod i form pomocy.

Diagnozą dysleksji czytaj dalej …

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Trudności składające się na dysleksję rozwojową spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji.

Wyróżnia się następujące odmiany dysleksji rozwojowej:

  • dysgrafia (zniekształcenia strony graficznej pisma),
  • dysfonia (niewyraźne i ciche mówienie),
  • dyskalkulia (specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych),
  • dysleksja (trudności w płynnym czytaniu, często połączone z trudnościami w pisaniu),
  • dysortografia (trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, mimo znajomości zasad ortografii),
  • hiperdysleksja (trudności w czytaniu ze zrozumieniem).

Bardzo istotna jest odpowiednia diagnoza dysleksji oraz dostosowanie metod pomocy dziecku tak, by mogło komfortowo czuć się w trakcie zajęć lekcyjnych. Mogą w tym pomóc Zespół naszej Poradni – w oparciu o szeroką wiedzę i odpowiednie metody badawcze.

Terapią pedagogiczną czytaj dalej …

Terapia pedagogiczna, to szereg oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy. Pedagodzy Poradni dostosowują terapię do potrzeb i możliwości dziecka, celem polepszenia jego funkcjonowania dydaktycznego, ale także psychospołecznego.

Terapią ręki czytaj dalej …

Zajęcia z zakresu terapii ręki pomagają dziecku w przezwyciężaniu trudności związanych z motoryką małą, tj. rysowaniem, pisaniem i sprawnym posługiwaniem się rękami, dłońmi i palcami.

Pracą z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną czytaj dalej …

Nasi pedagodzy specjalni (oligofrenopedagodzy) prowadzą zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz terapeutyczne, celem pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w osiągnięciu przez nich samodzielności, rozwoju poszczególnych kompetencji i stymulowaniu ich rozwoju poznawczego.

Pracą z uczniami z wadami słuchu czytaj dalej …

Pedagodzy specjalni Poradni poMOC (surdopedagodzy) zajmują się terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. Celem ich działań jest przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu ale także usprawnianie procesów poznawczych oraz kompetencji psychospołecznych.

Nasi terapeuci pracują także z wykorzystaniem języka migowego.

Pamiętaj – jesteśmy po to, by dawać MOC #PoradniapoMOC